Carlstads Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i vår verksamhet, till exempel i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Hur får Carlstads Advokatbyrå dina personuppgifter?

Carlstads Advokatbyrå samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du t ex kontaktar oss för ett uppdrag, skickar e-post till oss, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av våra skyldigheter enligt lag, våra förpliktelser gentemot advokatsamfundet och vårt uppdragsavtal med klienten.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Cookies

Carlstads Advokatbyrås hemsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder oss av följande cookies:

  • Permanenta cookies. Permanenta cookies sparas som små textfiler i din enhet och raderas sedan på ett bestämt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.
  • Sessionscookie. Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan. Vi använder helt enkelt sessionscookies för att förbättra upplevelsen för våra användare på carlstadsadvokat.se
  • Cookies för statistik. Analytiska-cookies som gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. Vi använder verktyg från Google Analytics för att analysera vår trafik. Dessa använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt.

Inställningar för Cookies. Om du inte vill att din enhet tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av carlstadsadvokat.se kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies. Läs gärna mer om Cookies hos Post- och Telestyrelsen.

 

Har du fler frågor?

Kontakta oss på info@cadv.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Carlstads Advokatbyrå HB, 969717-2543, Drottninggatan 10, 652 25 Karlstad