Vad kostar det att anlita en advokat?

Advokater har rätt till ett skäligt arvode. Olika faktorer påverkar arvodet som till exempel resultatet, uppdragets svårighet eller advokatens erfarenhet. I de flesta fall tar vi betalt löpande per timme efter överenskommelse med klienten. Kontakta oss för mer information om aktuella prisuppgifter.

Finansiering

Det finns olika sätt att finansiera advokatarvodet; via rättskydd i försäkring, via rättshjälp från staten och privat betalning.

Rättsskydd

Många har genom sin hemförsäkring möjlighet till rättsskydd. Rättsskyddet täcker kostnaderna för juridisk hjälp, efter avdrag för självrisk, vanligtvis 20-25 %. Det varierar mellan de olika försäkringsbolagen hur generösa de är i fråga om rättsskydd. Det vanliga bland de större försäkringsbolagen är att rättsskyddet får tas i anspråk endast för vissa typer av tvister och mot vissa typer av motparter. Om din motpart är en person du tidigare har varit gift med, eller sammanbott med, kan tvisten vara helt undantagen i försäkringen. Detta gäller vanligtvis i tvister om bodelning, där beviljas sällan rättsskydd. Däremot är villkoren hos bolagen ofta generösare i tvister som rör barn, såsom mål om vårdnad, boende eller umgänge med barn. Ett annat villkor som brukar uppställas för att rättsskyddet i hemförsäkringen ska få tas i anspråk är att du som försäkringstagare ska ha haft hemförsäkring i minst två år i följd. Det behöver inte ha varit i samma bolag, men du behöver kunna visa att du har varit försäkrad utan uppehåll i två år. Även andra typer av försäkringar än hemförsäkringar kan innehålla rättsskydd, t ex fackliga försäkringar. Vi reder ut vad som gäller i ditt ärende.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa den som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Privatpersoner kan alltså få hjälp av staten att bekosta en del av ombudskostnaderna. Rättshjälp beviljas efter ansökan av domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. När beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan kommer det samtidigt att fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden. Vi bistår dig i ansökan om rättshjälp.

Privat betalning

I de fall du inte kan beviljas vare sig rättsskydd eller rättshjälp får du själv betala dina ombudskostnader. Vi kommer ge en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan komma att ta i anspråk samt vilken timdebitering som är aktuell.

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter. Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm, webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Integritetspolicy

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

 

Välkommen att kontakta oss!

054-20 35 40
info@cadv.se