Familjen är viktig, alldeles oavsett hur den ser ut. Därför är familjerätten ett av våra viktigaste affärsområden. Här nedan följer några av våra specialistområden inom familjerätt.

Arv

Det är vanligt att juridiska frågor uppstår i samband med att någon nära går bort. På Carlstads advokatbyrå kan du få besked om vem som får vad.

+ Läs mer

Om dödsbodelägarna är överens om hur arvet efter den avlidne ska fördelas kan vi vara behjälpliga att upprätta ett arvskifte. För det fall dödsbodelägarna inte kommer överens om arvet kan det bli aktuellt att ansöka om en boutredningsman eller en skiftesman. En ansökan om boutredningsman/skiftesman skickas till tingsrätten där den avlidne sist hade sitt hemvist.

En skiftesman ska besluta hur arvet ska fördelas. En boutredningsman ska dessutom förvalta och företräda dödsboet vilket bland annat innefattar upprättande av deklarationer. En boutredningsman eller skiftesman kan inte ta ställning till alla frågor som rör fördelningen av arvet. Till exempel ska frågan om testamentes ogiltighet prövas av domstol. Kostnaderna för boutredningsmannens/skiftesmannens arvode tas ur dödsboet. Om inte egendomen i dödsboet räcker för att täcka arvodet till boutredningsmannen betalar den som ansökt om boutredningsman det resterande beloppet.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att reda ut frågor om hur arvet efter er nära ska fördelas. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, skiftesman och ombud vid tvist.

- Stäng

Bodelning

Under ett förhållande är det naturligt och i de flesta fall något positivt att två personers ekonomier och andra mellanhavanden sammanflätas. Vid en separation kan dock dessa sammanflätade mellanhavanden ta fokus och energi från viktigare frågor som till exempel barnen eller den känslomässiga bearbetningen av uppbrottet i relationen. På Carlstads Advokatbyrå hjälper vi dig att lösa de ekonomiska knutarna så att du kan blicka framåt istället.

+ Läs mer

Vid en skilsmässa ska makar genomföra bodelning. När sambor flyttar isär har vardera sambo möjlighet att begära bodelning. I en bodelning mellan makar ingår giftorättsgods. De tillgångar som genom till exempel gåvobrev eller äktenskapsförord gjorts till enskild egendom ingår inte i bodelningen. I en bodelning mellan sambor är delningen begränsad till bostad eller bohag som förvärvats för gemensamt bruk.

Om ni är överens kan vi hjälpa er att upprätta ett bodelningsavtal. En överenskommelse kan till exempel innebära att den ena maken tilldelas den gemensamt ägda fastigheten och befriar den andra maken från betalningsansvar för till fastigheten hänförliga lån.

Om ni inte kommer överens kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten och vi åtar oss sådana uppdrag. Bodelningsförrättaren kallar till ett bodelningssammanträde vid vilket makarna ska redovisa sina tillgångar och skulder. Makarna svarar solidariskt för bodelningsförrättarens arvode som i regel tar ett förskott som säkerhet för betalning av arvodet.

- Stäng

Faderskap

Ett barn har rätt att veta vem som är pappan, eller fader som det fortfarande heter i lagboken. Socialnämnden har en skyldighet att utreda faderskapet och mamman har möjlighet att företräda barnet under vissa förutsättningar. Om en man inte medverkar till utredningen avseende fastställande av faderskapet kan det bli aktuellt att väcka talan vid domstol. På Carlstads advokatbyrå kan vi bistå barnet, socialnämnden och kommunen i dessa processer. Eftersom barnet är part finns det ofta förutsättningar att beviljas rättshjälp i den här typen av mål.

+ Läs mer

Om två föräldrar är gifta med varandra registreras maken som barnets far. Om föräldrarna inte var gifta med varandra sker en utredning av faderskapet och vanligtvis fastställs faderskapet genom att mannen skriftligen bekräftar att han är far till barnet.

En man som registrerats som far och barnet kan väcka talan om hävande av faderskapet för det fall det ifrågasätts om rätt man har registrerats som barnets far. Carlstads Advokatbyrå kan även bistå i dessa processer.

- Stäng

Vårdnad, boende och umgänge med barn

Vid en separation är det viktigast att se till barnens bästa. Barnets bästa är också helt avgörande för hur en domstol ska bedöma frågor om vårdnad, boende och umgänge. På Carlstads Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av frågor kring separationer i allmänhet och frågor som rör ditt barn i synnerhet.

+ Läs mer

Vårdnad är inte det samma sak som föräldraskap. Vårdnaden om ett barn innebär att den som har vårdnaden om barnet bestämmer i frågor som angår barnet som till exempel vård, skola eller folkbokföring.

Om föräldrarna är gifta med varandra är vårdnaden gemensam från och med att barnet föds. Om föräldrarna inte är gifta med varandra är dock mamman ensam vårdnadshavare till dess faderskap har fastställts och papper om gemensam vårdnad skrivits på hos socialnämnden.

Utgångspunkten är att båda föräldrarna ska vara vårdnadshavare för barnet. Om en förälder är olämplig som vårdnadshavare eller om det finns djupgående samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är ofta ensam vårdnad mer förenligt med barnets bästa.

Om en förälder har ensam vårdnad ska barnet bo hos den föräldern men om föräldrarna har gemensam vårdnad är frågan om vem som ska var boendeförälder öppen. Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor hos och även med andra släktingar i den mån det är lämpligt.

- Stäng

Välkommen att kontakta oss!

054-20 35 40
info@cadv.se